NOB MAGAZINE 기획전

NOB MAGAZINE

출판물 NOB은 프로젝트 그룹 Nobviousart의 새로운 프로젝트로써 상업적인 작업과는 별개인 각 작업자들의 개인작업물을 실은 책자입니다.
사진으로 제한되는 것이 아닌 사진, 글, 그림 등 출판물로써 표현 가능한 모든 작업물을 좀 더 자유롭고 가볍게 담은 책자를 지향합니다.

NOB 61호
 
NOB 60호
 
NOB 59호
 
NOB 57호
 
NOB 55호
 
NOB 54호
 
NOB 53호
 
NOB 46호
 
NOB 45호
 
NOB 44호
 
NOB 42호
 
NOB 41호
 
NOB 40호
 
NOB 39호
 
NOB 38호
 
NOB 37호
 
NOB 36호
 
NOB 35호
 
NOB 34호
 
NOB 33호
 
NOB 32호
 
NOB 31호
 
NOB 30호
 
NOB 29호
 
NOB 28호
 
NOB 27호
 
NOB 26호
 
NOB 25호
 
NOB 24호
 
NOB 23호
 
NOB 22호
 
NOB 21호
 
NOB 20호
 
NOB 19호
 
NOB 18호
 
NOB 17호
 
NOB 16호
 
NOB 15호
 
NOB 14호
 
NOB 13호
 
NOB 12호
 
NOB 11호
 
NOB 10호
 
NOB 9호
 
NOB 8호
 
NOB 7호
 
NOB 6호
 
NOB 5호
 
NOB 4호
 
NOB 3호
 
NOB 2호
 
NOB 1호
 
페이스북
트위터
카카오톡
카카오스토리
밴드
구글 플러스

다시서점

다시서점 온라인 몰입니다. 다시서점에서 시집과 독립출판물을 만나보세요.